Czy nadchodzą korzystne zmiany dla wierzycieli?

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce mogą wejść w życie przepisy nowelizujące kodeks postępowania cywilnego. Mają one na celu uproszczenie obowiązujących aktualnie procedur i jednocześnie skrócenie czasu trwania postępowań sądowych 

Rządowy projekt ustawy, nad którym prace ruszyły pod koniec października ubiegłego roku, zakłada, między innymi, zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń w odniesieniu do wierzycieli. Do tego doprecyzowane mają być również zasady dotyczące tzw. doręczeń komorniczych oraz wpływu braków w składzie organu jednostki organizacyjnej – dłużnika na trwające postępowanie egzekucyjne – mówi Marzenna Ożga-Zgud, radca prawny z kancelarii prawnej Sisney. – Docelowo zwiększona ma być także wartość przedmiotu sporu dla postępowań przed sądem okręgowym.

Bardziej czytelne doręczenia komornicze

            Zgodnie z projektowanym art. 139 § 21 k.p.c. jeżeli nie ma możliwości doręczenia stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG pierwszego pisma procesowego w sprawie w sposób, o którym mowa w artykułach poprzedzających lub w § 1 tego artykułu, ze względu na nieujawnienie w tej ewidencji zmiany adresu do doręczeń, pismo miałoby być doręczane na adres zamieszkania strony. Jeżeli musiałby je z kolei doręczyć komornik sądowy (art. 139 § 1 k.p.c.), to koszty z tym związane, niezależnie od wyniku sprawy, obciążyłyby stronę. Gdy, mimo aktualnego adresu do doręczeń w CEIDG, przedsiębiorca nie odbierze jednak przesyłki, poskutkuje to faktycznym doręczeniem jej przez awizo – zaznacza Marzenna Ożga-Zgud. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie istniejących wątpliwości i ujednolicenie praktyki sądowej. Należy jednak podkreślić, że dotyczy ona jedynie osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którym korespondencja doręczana jest na adres zamieszkania.

Zmiany usprawniające egzekucje

            Obecnie organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku gdy wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności  procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z nowym przepisem, zawartym w art. 8181, braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem nie mają już jednak stanowić podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Regulacja ta ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom skutkującym często paraliżem egzekucji. Ustanowienie kuratora sądowego nie tylko wydłuża bowiem czas jej trwania, ale również wiąże się z dodatkowymi kosztami. Komornik wstrzyma się jednocześnie z dalszymi czynnościami w przypadku gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów dłużnika – wyjaśnia mecenas Ożga-Zgud.  Kurator ma być natomiast ustanawiany przez sąd nadzorujący egzekucję, jednak wyłącznie wówczas gdy podlegający egzekucji majątek będzie wystarczający na pokrycie jego wynagrodzenia. W każdym przypadku koszty obciążą wyłącznie dłużnika, a sąd otrzyma je po ich wyegzekwowaniu w pierwszej kolejności przed innymi należnościami.

Czy rząd ułatwi życie wierzycielom?

Nie wiadomo jeszcze czy i w jakim kształcie projektowane regulacje wejdą w życie.

Jeżeli tak by się jednak stało, wierzyciele mieliby łatwiejszą drogę do dochodzenia swoich roszczeń – podsumowuje radca prawny Marzenna Ożga-Zgud. Nierzetelni dłużnicy nie mogliby już przykładowo, wykorzystywać przepisów o doręczeniach komorniczych żeby utrudniać postępowania sądowe.

Wierzyciele z pewnością chętnie przyjęliby również proponowane przepisy dotyczące usprawnienia prowadzenia egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikom – osobom prawnym – także w przypadku braków w organach je reprezentujących. 

Skuteczne odzyskiwanie należności byłoby szczególnie istotne w czasie prognozowanej recesji i należy w tym przypadku docenić starania rządowego ustawodawcy.

 

Scroll to Top